Select Page

Addysg Ddwyieithog

Mae tua thri chwarter o bobl y byd yn siarad dwy iaith neu ragor. Felly, beth yw ystyr bod yn ddwyieithog? Y gallu i fyw eich bywyd bob dydd yn defnyddio dwy iaith. Y gallu i newid o un iaith i’r llall yn rhugl a hyderus pan fyddwch yn dymuno.

Gall pob plentyn yn Sir Conwy ddod yn ddwyieithog drwy gael addysg Gymraeg. Dyma sut…

-Gadewch-
Cyn oed Ysgol

Grwpiau Cymraeg i Blant

Grwpiau i rieni plant ifanc iawn (babis yn bennaf ) sy’n cefnogi ac annog rhieni a darpar rieni i drosglwyddo’r Gymraeg i’w plant

Cylchoedd Ti a Fi

Grwpiau i rieni a phlant bach lle gall eich plentyn fwynhau chwarae a gwneud ffrindiau mewn awyrgylch Gymraeg

Meithrinfeydd

Mae yna feithrinfeydd dydd Cymraeg a dwyieithog sy’n cyflwyno’r Gymraeg i blant o’r cychwyn, drwy weithgareddau yn Gymraeg a thrwy gyfathrebu’n Gymraeg gyda’r babis a’r plant bach

Cylchoedd Meithrin

Sesiynau addysg a datblygiad i blant o ddwy flwydd oed hyd at oed ysgol. Mae cyfle i blant gymdeithasu a dysgu trwy chwarae yn Gymraeg

Dosbarthiadau Meithrin yn yr ysgol

Mae gan rai ysgolion ddosbarthiadau Meithrin a bydd y dosbarthiadau hyn fel arfer yn Gymraeg os yw’r ysgol yn un Gymraeg.

Os nad ydych chi’n siarad Cymraeg, peidiwch â phoeni. Mae’r sefydliadau i gyd yn croesawu rhieni di-Gymraeg sydd am gyflwyno’r Gymraeg i’w plant. Ceisiwch siarad cymaint ag y gallwch yn Gymraeg gyda’ch plant. Fe fydd hyn yn eu cynorthwyo i siarad yn naturiol a hyderus.

Ysgolion Cynradd

Yn Sir Conwy, ceir addysg cyfrwng Cymraeg i holl blant a phobl ifanc o fewn cyrraedd rhesymol i’w cartrefi. Mae addysg Gymraeg yn defnyddio Cymraeg fel cyfrwng addysgu, ac fe fydd y plant yn dysgu Cymraeg a Saesneg fel pwnc yn ogystal. Bydd plant sy’n derbyn addysg Gymraeg yn gallu trosglwyddo i addysg uwchradd cyfrwng Cymraeg, beth bynnag yw iaith y cartref.

Mae’r plant yn siarad Cymraeg yn y dosbarth ac yn cael eu hannog i ddefnyddio Cymraeg wrth gymdeithasu ac wrth gymryd rhan mewn gweithgareddau. Mae cael profiad o’r Gymraeg ym mhob agwedd ar fywyd yn gwella safon eu Cymraeg ac yn sicrhau eu bod yn dod, ac yn aros, yn gwbl ddwyieithog.

Mae Siarter Iaith yn cael ei weithredu yn ysgolion cynradd Sir Conwy sy’n gymorth i gynnig mwy o gyfleoedd i blant ddefnyddio Cymraeg yn gymdeithasol. Mae arbenigwyr yn cydnabod bod angen i iaith leiafrifol fel Cymraeg gael ei defnyddio ym mhob agwedd ar fywyd er mwyn i berson fod yn wirioneddol ddwyieithog.

Pwy fyddai’n meddwl?!

Nid oes yn rhaid i blant ifanc ddysgu ieithoedd fel y mae oedolion yn gwneud. Gallant ymsugno ieithoedd newydd os ydynt yn dod i gysylltiad digonol â nhw.

Ysgolion Uwchradd

Mae addysg uwchradd cyfrwng Cymraeg ar gael o fewn pellter rhesymol i bob cartref yn Sir Conwy. Gall unrhyw blentyn sydd yn rhugl ddwyieithog yn yr ysgol gynradd ddilyn llwybr llyfn i addysg cyfrwng Cymraeg yn yr ysgol uwchradd.

Yn union fel yn y cynradd, fe addysgir Cymraeg a Saesneg fel pynciau unigol mewn addysg cyfrwng Cymraeg. Defnyddir y Gymraeg hefyd fel cyfrwng addysgu ar gyfer pynciau eraill ac fel cyfrwng gweithgareddau allgyrsiol. Fel hyn, mae dwyieithrwydd person ifanc yn cael ei gynnal a’i ddatblygu drwy gydol ei addysg.

Fe fydd disgwyl i berson ifanc sydd wedi dilyn addysg Gymraeg yn y cynradd i barhau gyda’r rhaglen hon yn yr uwchradd er mwyn iddynt allu parhau i ddatblygu eu sgiliau ieithyddol hyd nes iddynt adael ysgol uwchradd. Os ydych yn ansicr ynglŷn â’r llwybr y dylai eich plentyn ddilyn o’r cynradd i’r uwchradd o safbwynt cyfrwng dysgu, fe fydd yr ysgol gynradd ac ysgolion uwchradd cyfagos yn gallu rhoi arweiniad i chi.

Gan fod Saesneg yn iaith sy’n dominyddu’r cyfryngau, y cyfryngau cymdeithasol ayb, bydd sgiliau Cymraeg bobl ifanc yn cael eu hatgyfnerthu os ydynt yn defnyddio’r Gymraeg y tu allan i’r ystafell ddosbarth gymaint â phosibl. Mae bob amser yn syniad da i roi’r cyfle iddynt i ddefnyddio Cymraeg gartref, yn eu gweithgareddau hamdden neu wrth wylio’r teledu. Yr allwedd i bobl ifanc fod yr un mor hyderus yn Gymraeg ac yn Saesneg yw iddynt barhau i gymryd mantais o gyfleoedd cyfrwng Cymraeg ar ôl gadael yr ysgol gynradd. Os ydy person ifanc yn ddwyieithog yn 16 neu 18 oed, fe gallai ef/ hi addasu’n arbennig o dda at astudiaethau pellach drwy’r naill iaith neu’r llall mewn unrhyw bwnc.

Addysg Bellach

Mae cyfleoedd i astudio’n ddwyieithog neu drwy gyfrwng y Gymraeg yng Ngholeg Sir Gâr ar y cyrsiau addysg bellach, addysg uwch a’r prentisiaethau ar bum campws y Coleg.

Mae darpariaeth Gymraeg a dwyieithog yn y meysydd canlynol: Chwaraeon, Gwasanaethau Cyhoeddus, Busnes, Celf a Dylunio, Arlwyo, Addysg, Adeiladwaith, Gofal Plant, Iechyd a Gofal Cymdeithasol ac Amaethyddiaeth.

Gall myfyrwyr gael lleoliadau gwaith dwyieithog a gwella eu sgiliau Cymraeg wrth ddilyn uned gwasanaeth cwsmer yn y meysydd galwedigaethol a fydd o gymorth wrth iddynt fynd i fyd gwaith.

Mae Coleg Llandrillo yn cynnig llawer o gyfleoedd i astudio trwy gyfrwng y Gymraeg neu’n ddwyieithog. Mae cyrsiau addysg bellach Cymraeg a dwyieithog ar gael o lefel mynediad hyd at lefel 3 mewn ystod eang o bynciau, gan gynnwys:

● Iechyd a Gofal Cymdeithasol
● Gofal Plant
● Gwasanaethau Cyhoeddus
● Peirianneg
● Technoleg Cerdd
● Ffotograffiaeth
● Adeiladwaith
● Chwaraeon

Addysg Uwch

Mae prifysgolion yng Nghymru, y Deyrnas Unedig a’r byd yn croesawu myfyrwyr sydd wedi astudio eu pynciau trwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae modd astudio nifer cynyddol o raglenni israddedig  yn rhannol trwy gyfrwng y Gymraeg yng Ngholeg Llandrillo. Yn ogystal, gellir darparu cefnogaeth ddwyieithog i fyfyrwyr, gan gynnwys tiwtor personol Cymraeg. Mae’r opsiynau ar gyfer astudio trwy gyfrwng y Gymraeg yn eang ac yn cynnwys:

 • Hyfforddi ym maes chwaraeon
 • Ffotograffiaeth
 • Peirianneg
 • Cwnsela
 • Celfyddydau Coginio
 • Lletygarwch
 • Rheoli Llyfrgell a Gwybodaeth
 • Datblygu Gemau
 • Cynhyrchu Ar Gyfer Y Cyfryngau Darlledu

Mae rhai o gyrsiau AU Coleg Llandrillo yn gymwys am fwrsariaethau ac ysgoloriaethau (gweler yr adran nesaf).

Grantiau, Bwrsariaethau ac Ysgoloriaethau

Gall pobl ifanc gael bwrsariaeth ar lefel addysg uwch i astudio modiwlau trwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae ‘Bwrsari Iaith Gymraeg’ Grŵp Llandrillo Menai ar gael i’r rhai hynny sy’n astudio cwrs gradd drwy gyfrwng y Gymraeg, boed hynny yn gwrs cyfan neu ambell fodiwl. Gall myfyrwyr sy’n siarad Cymraeg wneud cais am ysgoloriaeth GLLM sydd werth £300 y flwyddyn am dair blynedd. I fod yn gymwys, rhaid iddynt astudio o leiaf 33% o’r cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg. Am wybodaeth bellach, ewch ar wefan Grŵp Llandrillo Menai.

Yn ogystal â’r bwrsariaeth fewnol, mae rhai o gyrsiau addysg uwch Coleg Llandrillo yn gymwys ar gyfer Ysgoloriaeth Cymhelliant y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, sy’n £1,500 dros gyfnod o 3 blynedd. Mae’r Grŵp yn parhau i weithio’n agos gyda’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol i gynyddu rhaglenni sy’n gymwys ar gyfer y cynllun Ysgoloriaethau Cymhelliant.

Prentisiaethau

Mae llawer o gyfleoedd i gwblhau prentisiaethau’n ddwyieithog neu drwy gyfrwng y Gymraeg ar Grŵp Llandrillo Menai, gan gynnwys prentisiaethau yn y pynciau canlynol:

 • Amaethyddiaeth
 • Cadwraeth Amgylcheddol
 • Gweithio Niwclear
 • Peirianneg
 • Gwasanaethau Rheoli Cofnodion a Gwybodaeth Llyfrgelloedd
 • Cyfarwyddo Ymarfer Corff a Ffitrwydd
 • Cefnogi Addysgu a Dysgu mewn Ysgolion
 • STL mewn Addysg Gorfforol a Chwaraeon Ysgol
 • Hyfforddwr Personol
 • Rheolaeth
 • Gweinyddiaeth Busnes
 • Gwasanaeth Cwsmer
 • Gwybodaeth, Cyngor ac Arweiniad
 • Rheoli Prosiect
 • Gofal plant
 • Iechyd a Gofal Cymdeithasol
 • Nyrsio Deintyddol
 • Lletygarwch
 • Trin Gwallt a Harddwch
 • Cyfryngau Cymdeithasol a Marchnata Digidol
 • Crefft Adeiladu
 • Plymio
 • Electrodechnegol
 • Moduro
 • Weldio

Mae Tîm Dysgu Seiliedig ar Waith Grŵp Llandrillo Menai yn cynnwys nifer o aseswyr Cymraeg sy’n gallu cefnogi dysgwyr sydd eisiau cwblhau eu prentisiaeth yn Gymraeg.

Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Mae Cangen o’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn gweithredu yng Ngholeg Llandrillo. Nod y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yw cydweithio â phrifysgolion a cholegau Addysg Bellach, (gan gynnwys Dysgu Seiliedig ar Waith) yng Nghymru, er mwyn cynnig mwy o gyfleoedd i fyfyrwyr astudio drwy gyfrwng y Gymraeg a defnyddio’r Gymraeg yn gymdeithasol.

Mae  Swyddog Cangen y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn gweithio gyda staff a dysgwyr y Coleg i ddarparu cyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg yn gymdeithasol, drwy weithgareddau a digwyddiadau (o fewn cyrsiau ac yn allgyrsiol), yn ogystal ag anngog dysgwyr i weld gwerth i’r Gymraeg yn y byd gwaith.

Penodir Llysgenhadon Dysgwr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn flynyddol i gynrychioli dysgwyr addysg bellach, addysg uwch a phrentisiaethau. Maen nhw’n cefnogi gwaith y Swyddogion Cangen, yn cynrychioli’r Coleg Cymraeg ac yn annog eu cyfoedion i astudio a byw yn Gymraeg; beth bynnag fo’u gallu ieithyddol.

I wybod mwy am waith y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, ewch i’w gwefan.

Menter Iaith Conwy

Menter Iaith Conwy

Yn darparu gweithgareddau cymdeithasol i bobl o bob math a'r draws y Sir.  Cysylltwch os hoffwch trafod defnydd o'r Gymraeg yn eich cymuned chi. Hafan - Menter Iaith Conwy (miconwy.cymru)

Clybiau Ffermwyr Ifanc

Clybiau Ffermwyr Ifanc

Mudiad Ieuenctid sydd darparu gweithgareddau o bob math i bobl ifanc. Cartref - CFfI Cymru

Addysg Gymraeg – Y Gorau o Ddau Fyd

Addysg Gymraeg – Y Gorau o Ddau Fyd

Eich canllaw i Addysg Gymraeg yn Sir Conwy.
Porwch drwy’r llyfryn i weld manteision bod yn ddwyieithog ac i ddarllen ein cwestiynau sy’n
mynd i’r afael â rhai o’r pryderon y gall rhieni eu cael am eu plant sy’n derbyn addysg
dwyieithog

Mudiad Meithrin

Mudiad Meithrin

Yn angerddol dros roi’r cyfle i bob plentyn chwarae, dysgu a thyfu drwy’r Gymraeg.

Urdd

Urdd

Mudiad Ieuenctid sydd darparu gweithgareddau o bob math i blant o phobl ifanc.
Oeddech chi’n gwybod bod ystod o gylchgronau plant a gynhyrchir gan yr Urdd ar gael am
ddim?
Cofrestrwch i gael eich copïau.

Cymraeg i Rieni

Cymraeg i Rieni

Gwefan a gwasanaeth e-bost i helpu rhieni i gefnogi eu plant o ran y Gymraeg gartref.

Meithrinfa Derwen Deg

Meithrinfa Derwen Deg

Meithrinfa gyfrwng Gymraeg sy’n cynnig gofal plant llawn amser yng Nghyffordd Llandudno.